Algemene Voorwaarden BCQ

Laatst herzien op: 01/09/2021

0. Wettelijke vermeldingen

De website waarop onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, behoort toe aan Hoplr NV, met ondernemingsnummer 0564.835.057 en maatschappelijke zetel te Waterhoenweg.

De gegevens voor de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de website en de publicatie ervan zijn:
Hoplr NV, met ondernemingsnummer 0564.835.057 en maatschappelijke zetel te Waterhoenweg.

Deze website wordt uitgegeven en gehost door: Hoplr NV.

1. Aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden 

Door deze website en zijn toepassingen te openen, te bezoeken of de toepassingen te gebruiken, persoonlijk en/of in naam van de juridische entiteit waarvoor u handelt als mandataris, tussenpersoon of werknemer, stemt u uitdrukkelijk en zonder voorbehoud in met onderstaande algemene voorwaarden.

Hoplr is vrij om op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen om ze aan te passen aan de ontwikkelingen van de diensten en/of het gebruik ervan. Daarom verzoeken wij u ze bij elk bezoek te raadplegen en kennis te nemen van de nieuwste versie. De nieuwste versie is permanent beschikbaar op de website en de toepassingen van Hoplr.

Door bepaalde diensten die Hoplr aanbiedt te gebruiken, aanvaardt u volledig en onvoorwaardelijk deze algemene voorwaarden in hun geheel. Voor de toegang tot bepaalde diensten kan een volledige aanvaarding van specifieke voorwaarden vereist zijn bovenop deze algemene voorwaarden.

2. Beschrijving van de verstrekte diensten

De website https://bcq.hoplr.com heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. Hoplr stelt alles in het werk om op de website https://bcq.hoplr.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te geven. 

Het bedrijf is echter niet aansprakelijk voor weglatingen, onjuistheden en ontoereikende bijwerking, zowel door eigen toedoen als door toedoen van derden-partners die informatie toeleveren. Alle informatie op de website https://bcq.hoplr.com wordt ter informatie gegeven en kan veranderen. Bovendien zijn de gegevens op de website https://bcq.hoplr.com niet uitputtend en worden ze verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht nadat ze online zijn gezet.

3. Contractuele beperkingen betreffende technische gegevens

Hoplr is niet aansprakelijk voor materiële schade verbonden aan het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de website zich ertoe om voor het bezoek aan de website recente, virusvrije uitrusting te gebruiken met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

4. Intellectuele rechten

Alle gegevens en informatie die op deze website toegankelijk zijn, evenals de compilatie en indeling ervan (tekst, foto's, afbeeldingen, icoontjes, video's, software, database, gegevens enz.) zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Hoplr onder voorbehoud van eventuele rechten van derden.

De namen en logo's van Hoplr die op de website staan, zijn beschermde merken en/of handelsnamen. Het merk Hoplr mag alleen worden gebruikt in verband met identieke producten of diensten aan die van Hoplr. Het merk Hoplr of elk identiek of gelijkaardig teken mag niet worden gebruikt in verband met identieke of gelijkaardige producten of diensten aan die van Hoplr wanneer dat gebruik tot verwarring zou kunnen leiden bij consumenten of Hoplr in diskrediet zou brengen of zijn imago zou aantasten.

Tenzij hij daarvoor expliciete toestemming heeft gekregen, mag de gebruiker in geen geval deze website volledig of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, vertalen, voorstellen, wijzigen, doorgeven, publiceren, aanpassen, verdelen, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op welke drager en met welk middel ook, of op welke wijze ook exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoplr. Elke inbreuk hierop kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

5. Aansprakelijkheidsbeperking

Hoplr is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan de uitrusting van de gebruiker bij de toegang tot de website https://bcq.hoplr.com als gevolg van hetzij een gebruik van uitrusting die niet voldoet aan de vereisten vermeld onder punt 4, hetzij een bug of een incompatibiliteit. Hoplr is evenmin aansprakelijk voor indirecte schade (zoals een marktverlies of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de website https://bcq.hoplr.com. Er zijn interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) beschikbaar voor de gebruikers. Hoplr behoudt zich het recht voor om zonder ingebrekestelling vooraf elke content uit die ruimte te verwijderen die strijdig zou zijn met de Belgische wetgeving terzake, en in het bijzonder met de bepalingen betreffende de gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt Hoplr zich ook de mogelijkheid voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, meer bepaald in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen op om het even welke drager (tekst, foto ...), en om die boodschappen van de website te verwijderen.

6. Gebruik van cookies

Hoplr gebruikt alleen cookies met laag risico voor de betrokken internetgebruiker; volgens de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 (WEC) is in dat geval geen enkele instemming van de internetgebruiker nodig. 

Maar zoals artikel 129, 1° van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie vereist, wil Hoplr de bezoekers van zijn website informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op de harde schijf van de computer van de bezoekers worden opgeslagen. Ze bevatten informatie, bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de internetgebruiker, zodat die bij een volgend bezoek op die site niet telkens opnieuw die informatie hoeft in te voeren. Sommige cookies zorgen voor een optimale grafische weergave, andere voor een correcte werking van een webapplicatie. Wilt u niet dat een website cookies op uw computer installeert, dan kunt u de parameters van uw browser hiervoor instellen.

Hoe cookies uitschakelen?
U kunt cookies blokkeren voor de browser die u gebruikt.

Houd er wel rekening mee dat, wanneer u cookies uitschakelt, sommige grafische onderdelen misschien niet meer correct worden weergegeven of u sommige applicaties niet meer zult kunnen gebruiken. 

7. Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten, evenals verwijzingen naar andere informatiebronnen die wij u louter ter informatie vermelden. Hoplr heeft geen controle over die websites en de informatie erop en kan dus geen enkele garantie bieden wat betreft de kwaliteit en/of de volledigheid van die informatie. Hoplr wijst elke aansprakelijkheid af voor elke onaangepaste, onrechtmatige of illegale content op die hyperlinks en voor alle schade die kan voortvloeien uit de raadpleging ervan.

Hoplr kan niet garanderen dat die websites een privacybeleid toepassen conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijk levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Wij verzoeken de gebruikers dan ook zich zelf ervan te vergewissen door de privacyclausules te raadplegen die elke website moet vermelden.

Wenst u op uw website een hyperlink aan te maken naar de site van Hoplr, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de webmaster. Hij zal u zo snel mogelijk informeren of uw aanvraag toegestaan is.

8. Contact

U kunt ons uw opmerkingen, suggesties of elke andere vraag sturen met een bericht via het « contactformulier » of per post naar het volgende adres: 

Hoplr NV
Waterhoenweg 3
9160 Lokeren

9. Regeling van geschillen

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgische recht. Elk geschil als gevolg van of verbonden met het gebruik van deze service zal het voorwerp uitmaken van bemiddeling. Indien de bemiddeling niet slaagt, behoort het geschil tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België). Hoplr behoudt zich het recht voor zich tot een andere bevoegde rechtbank te richten indien zij dat nodig acht.